OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako “RODO”), niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA PM Spółka Z O.O. zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000955571 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Andrychowie, ul. Tkacka 102, 34-120 Andrychów, email: rodo@grupapm.pl (dalej jako „Administrator”).

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie, w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c) analitycznym i statystycznym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie informacji dotyczących prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, pełnomocnika, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

3. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do organów władzy publicznej uprawnionych do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa takich jak: organy podatkowe, Policja, sądy czy komornicy, a także do podmiotów, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych takich jak: banki, kancelarie prawne, dostawcy systemów IT, platformy transportowe oraz ich użytkownicy, operatorzy pocztowi i kurierzy.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich,
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się na mocy art. 46 RODO z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych wymaganego przepisami prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz zrealizowania przewozu, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się do Administratora Danych Osobowych pod adresem email: rodo@grupapm.pl

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy/ realizacji zlecenia oraz obsługi współpracy pomiędzy Kontrahentami a Administratorem. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Administratora (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji zlecenia).

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.