Rozpocznij karierę w naszej firmie …

Naszą firmę tworzy przede wszystkim zespół ambitnych, skutecznych i samodzielnych  spedytorów. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem naszych klientów na  usługi transportowe  poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem współpracy w charakterze:

OFERTY PRACY

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA PM SPÓŁKA Z O.O. zarejestrowana pod numerem KRS: 0000955571 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Andrychowie przy ul. Tkacka 102, 34-120 Andrychów.

 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z Administratorem można skontaktować się poprzez e-mail:rodo@grupapm.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o prace przetwarzane będą w celu:

  -wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych
  z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim przepisów Kodeksu pracy. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych.
  -przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania zasadnie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest zgoda.
  -przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania zasadnie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest zgoda.

 4. Ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania jest zasadnie do art. 6 ust. 1 lit f) RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a nadto dostawcom systemów informatycznych oraz usług z sektora IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane będą w oparciu
  o zgodę, dane te przetwarzane będą do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej aniżeli do zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony
  o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 7. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie określonym
  w przepisach Kodeksu Pracy, w pozostałym zaś zakresie jest dobrowolne.

Zapoznałam/em się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………

Podpis …………………………………………………………………………

Data …………………… roku

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA PM SPÓŁKA Z O.O., moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania niniejszej zgody, jak również faktu,
iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać, korzystając z prawa przewidzianego przez art. 7 ust. 3 RODO, na pisemny wniosek skierowany do Administratora danych osobowych.

Podpis …………………………………………………………………………

Data …………………… roku

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.