Pakiet mobilności w 2022 roku

Początek nowego roku to dobry moment na wprowadzenie wielu zmian w różnych dziedzinach. Nowe prawa, rozporządzenia, zmiany wymuszają na przedsiębiorcach ich inkorporację. Z początkiem roku 2022 pojawia się wiele zmian w prawie drogowym i transportowym. Dostosowanie prawa krajowego do różnych dyrektyw unijnych wywiera na pracodawcach szukania wielu kompromisów.

Wiele firm transportowych musi borykać się z szeroką restrukturyzacją swoich przedsiębiorstw. Kolejne zmiany związane z pakietem mobilności wymuszają modyfikację w wysokości pensji pracowników. Kierowcy wykonujący przerzuty cross-trade lub przewozy kabotażowe muszą otrzymać pełne minimalne wynagrodzenie, jakie przysługuje w  kraju wykonywania ich pracy. Będzie więc im przysługiwał dodatek wyrównawczy- różnica polskiej płacy minimalnej oraz należnej zagranicznej. Składnikiem takiej pensji nie mogą być dodatki, chyba że są one opodatkowane i oskładkowane w ZUS. Nie ma więc możliwości zaliczania należności z tytułu podróży służbowych, na którą składają się diety i ryczałt noclegowy na poczet wynagrodzenia za pracę poza granicami kraju dla kierowcy. Większość więc firm musiało uregulować kwestie wynagrodzeń swoich pracowników. Musieli znaleźć rozwiązania, które pozwolą im utrzymać miejsca pracy pomimo rosnących kosztów. Wielu firmom się to nie udało.

Wprowadzenie zmian w wynagradzaniu kierowców za pracę w innym kraju wymagało wdrożenia systemów ich rozliczania. Odbywa się to przez zgłoszenie elektroniczne delegowania za pomocą systemu IMI, które powinno nastąpić najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania. Kierowca jest zobowiązany do posiadania w pojeździe w formie papierowej lub elektronicznej kopii zgłoszenia do delegowania i listów przewozowych oraz zapisów z tachografów ze wpisanymi symbolami państw przekraczania granicy, o które może zostać poproszony podczas kontroli. Przewoźnik również jest zobowiązany do wysłania na żądanie organu kontrolującego elektronicznie – za pomocą systemu IMI, dokumentacji związanej z delegowaniem kierowcy. Nie stosowanie się do tych wymogów zagrożone jest karą finansową, ale także utratą dobrej reputacji przez takiego przewoźnika.

Pracodawca zobowiązany jest zorganizować dla kierowcy powrót do bazy operacyjnej w miejscu siedziby przedsiębiorstwa nie później niż co 8 tygodni od jej opuszczenia. Ta zmiana jest kontynuacją wprowadzonego w sierpniu 2020 obowiązku powrotu kierowcy co 4 tygodnie do centrum operacyjnego lub jego miejsca zamieszkania na przerwę ponad 45 godzin.

Regulacja zezwalająca na wykonanie 3 przewozów kabotażowych w ciągu 7 dni została obwarowana obowiązkiem 4-dniowej przerwy między pomiędzy kolejnymi takimi przewozami w tym samym kraju. Zapisy dotyczące kabotażu będą także stosowane do przewozów kombinowanych, jeśli ich cała trasa będzie odbywać się w jednym państwie członkowskim.

Zmiany w połowie roku 2022 dotkną także pojazdy wykonujące transporty międzynarodowe o DMC od 2,5 tony do 3,5 tony. Firmy zarządzające taką flotą będą zobowiązane do posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, również muszą mieć gwarancję finansową 1800 € na pierwszy pojazd oraz 900 € na każdy następny. Przedsiębiorstwa te muszą posiadać swoją siedzibę oraz spełniać wymóg dobrej reputacji. Zostają także objęci przepisami dotyczącymi wspólnych zasad dostępu do rynku drogowych przewozów międzynarodowych. Wymusza to na nich obowiązek posiadania licencji oraz obejmuje regulacjami dotyczącymi kabotażu.

Wprowadzenie pakietu mobilności wynika z chęci ujednolicenia zasad dotyczących wykonywania przewozu w UE oraz poprawy warunków pracy kierowców. Niemniej jednak wprowadzane zmiany wiążą się z dramatycznym wzrostem wydatków dla pracodawcy, w wyniku których pewne firmy przestaną być rentowne. Wprowadzenie wszystkich regulacji pakietu mobilności uznawane jest za jedno z największych wyzwań, z jakimi mierzy się branża transportowa.

Źródła:
https://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/praca-za-granica/5352652,czas-pracy-kierowcow-zmiany-2022.html
https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/5292887,Duze-zmiany-w-transporcie-drogowym-i-czasie-pracy-kierowcow-od-2022-roku-wdrozenie-unijnego-Pakietu-Mobilnosci.html
https://mojafirma.infor.pl/biznes-finanse/4713637,Pakiet-mobilnosci-jak-prowadzic-firme-transportowa-bez-ponoszenia-kar.html
https://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/praca-za-granica/4714218,PakietMobilnosci-jak-interpretowac-nowe-przepisy.html 

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.